REGULAMIN 
FUNKCJONOWANIA STOISK HANDLOWYCH PODCZAS IMPREZY „Dożynki Gminne 2016” w NIDZICY 
 
 
I. ORGANIZATOR
Organizatorem imprezy „Dożynki Gminne 2016”w Nidzicy   jest Nidzicki Ośrodek Kultury  z siedzibą 13-100 Nidzica ul. Zamkowa 2  
 
II. TERMIN IMPREZY
 
     Impreza Dożynki Gminne 2016odbywać się będą w dniu:
 
03.09.2016r
 
III. WARUNKI  
     UCZESTNICTWA  i ORGANIZACJA STOISK HANDLOWYCH  
 
1.Teren imprezy obejmuje obszar wydzielony przez Organizatora na terenie Parku przy jeziorku miejskim, przy ul. Aleja Wojska Polskiego  w Nidzicy .
2.W czasie imprezy prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, promocyjnej, usługowej możliwe jest tylko za zgodą Organizatora.
3.Na terenie imprezy obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania alkoholi z wyjątkiem piwa (sprzedaż piwa tylko na podstawie umowy na wyłączność).
4.Warunkiem uzyskania zgody Organizatora na prowadzenie w miejscu i czasie trwania imprezy działalności wymienionej w pkt. 2 jest zgłoszenie się do Organizatora  w formie pisemnej na adres Nidzicki Ośrodek Kultury 13-10 Nidzica ul. Zamkowa 2 lub  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , do dnia 29.08.2016r i po uzyskaniu akceptacji, dokonanie stosownej opłaty na nr konta Organizatora (samo nadesłanie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z prawem do wystawienia stoiska).
Organizator udzieli odpowiedzi na zgłoszenie do dnia 31.08.2016r
5.Zgłoszenie powinno zawierać: 
•Nazwa firmy lub imię i nazwisko sprzedawcy,
•Adres sprzedawcy, nr telefonu kontaktowego,
•Asortyment,
•Określenie potrzebnej rzeczywistej powierzchni na stoisko handlowe ( z podaniem długości i szerokości (głębokość) stoiska.
 
6.Zgoda zostanie wysłana na dres poczty e-mail bądź telefonicznie.
 
7.Ze względu na ograniczoną powierzchnię pod działalność handlową, usługową czy promocyjną Organizator wybierze podmioty w drodze indywidualnych rozmów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie
8.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
9.Handlujący posiadający zgodę Organizatora uiszczają opłatę z góry za przydzieloną i zajmowaną powierzchnię handlową.
10.Należność za wydzierżawienie powierzchni handlowej (stoisk) musi być wpłacona najpóźniej do dnia 02 września 2016  r. na rachunek bankowy organizatora: 
       Nr konta : 20 8834 0009 2001 0008 1777 0001
        Nidzicki Ośrodek Kultury  w Nidzicy ul. Zamkowa 2 13-100 Nidzica
       z dopiskiem: opłata za stoisko podczas Dożynki Gminne 2016 oraz z podaniem 
       imienia i   nazwiska opłacającego lub  nazwy podmiotu handlowego. 
11.Opłata za stoisko handlowe podczas imprezy pn. Dożynki Gminne 2016  wynosi:
- powierzchnia od 1 do 3 metrów – 62,00 zł brutto
- od 3 do 5 metrów  90,00 zł brutto
- od 5 do 10 metrów 140,00 zł brutto.
12.Osobom, które dokonały rezerwacji poprzez uzyskanie zgody organizatora i wpłacenie 
      na konto należnej opłaty, a nie dojechały na miejsce imprezy z różnych przyczyn , 
     Organizator nie zwraca wpłaconych środków
13.Podmioty (stoiska) postawione bez zgody Organizatora i dokonanej opłaty będą usuwane z terenu imprezy. 
14.Zabrania się pod rygorem odstąpienia od umowy samowolnego powiększania określonej wcześniej i przydzielonej powierzchni handlowej, wystawiania towarów bądź reklam poza obręb stoiska i umieszczania w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoiska.
15.Handlujący zobowiązani są do rozstawienia stoiska w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu uczestników imprezy.
16.Podmioty lub osoby, które otrzymają zgodę Organizatora na prowadzenie działalności wymienionej w pkt 2, będą mogły ją prowadzić w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.
17.Podmioty prowadzące działalność w zakresie wprowadzania żywności do obrotu lub produkcji żywności w obiektach lub urządzeniach ruchomych lub tymczasowych, takich jak: namioty, stragany, ruchome punkty sprzedaży muszą posiadać decyzję zatwierdzającą tego rodzaju działalność, wydaną przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, decyzja musi być okazywana do wglądu przedstawicielom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy w trakcie czynności kontrolnych.
18.Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna posiadać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach, orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Kopie orzeczenia lekarskiego muszą znajdować się w miejscu wykonywania pracy przez osobę, której dotyczy orzeczenie. Orzeczenie musi być okazywane do wglądu przedstawicielom Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy w trakcie czynności kontrolnych.
19.Osoba pracująca w styczności z żywnością powinna nosić białą lub w jasnych kolorach, czystą nieuszkodzoną odzież roboczą, zastępującą lub całkowicie zakrywającą ich odzież osobistą oraz odpowiednie nakrycie głowy.
20.W obiektach lub urządzeniach ruchomych lub tymczasowych nie dozwolone jest prowadzenie obróbki wstępnej surowców, w szczególności mycia, czyszczenia, dezynfekcji, krojenia i rozdrabniania mięsa, warzyw, owoców, ryb i jaj.
21.Dopuszcza się stosowanie surówek i sałatek warzywnych wyprodukowanych w innych zakładach, zatwierdzonych przez państwową inspekcję sanitarną. W przypadku stosowania surówek i sałatek warzywnych bez opakowań jednostkowych producenta, należy posiadać decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład produkujący w/w żywność oraz właściwy dokument zakupu tej żywności.
22.Łatwo psujące się środki spożywcze muszą być przechowywane we właściwej, kontrolowanej na bieżąco temperaturze, z zachowaniem ciągłości łańcucha chłodniczego.
23.Handlujący zobowiązani są do prowadzenia swojej działalności w sposób nie zakłócający spokoju innych wystawców.
24.Wystawcy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku wokół swojego stanowiska w trakcie imprezy jak i uprzątnięcie zajmowanego stanowiska  po zakończeniu imprezy.
25.W czasie trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży wyrobów, które zagrażają uczestnikom imprezy, oraz wyrobów w opakowaniach szklanych.
26.Organizator nie zapewnia dostępu do źródła zasilania energii elektrycznej i wody bieżącej.
27.Niezgodność asortymentu z podanym w zgłoszeniu  upoważnia organizatora do usunięcia handlującego z terenu imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.
28.Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą bądź wynikłych z przyczyn losowych i zjawisk atmosferycznych.
 
 
 
 Nidzica dnia 22.08.2016r
 

 

 
 
ZGŁOSZENIE STOISKA HANDLOWEGO NA Dożynki Gminne 2016
 
 
1.Nazwisko ………………………………………………………………….
 
2.Imię………………………………………………………………………
 
3.Tel. kontaktowy   ………………………………………………………….
 
4.Adres siedziby firmy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
5.Szczegółowy asortyment (rodzaj działalności) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.Forma sprzedaży:
 
- stolik 
- namiot
- inne (podać jakie)
 
7.Powierzchnia stanowiska handlowego  (długość w mb)  …………………, (głębokość w mb)………………….
8.Data wynajmu:
- 03.09.2016r 
                                                           ………………………………….
                                                                                                 (podpis zgłaszającego)