2014 loogtyp p

 

 

Regulamin konkursu na logo i logotyp Gminy Nidzica
„Gmina Nidzica- 100% Mazury”

 

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na logo i logotyp Gminy Nidzica - „Gmina Nidzica- 100% Mazury”.

2. Organizatorem Konkursu są Urząd Miejski w Nidzicy i Nidzicki Ośrodek Kultury.

3. Ramy czasowe Konkursu:

a) termin składania prac konkursowych ustala się na 1 września 2014 roku (do godz. 15:00),
b) rozstrzygnięcie Konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi do dnia 19 września 2014 roku,
c) ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 28 września 2014 roku.

4. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie znaków graficznych: logo i logotypu Gminy Nidzica, które będą wykorzystywane jako symbole identyfikujące Gminę Nidzica oraz jako znaki umieszczane m. in. na materiałach promocyjnych i informacyjnych Gminy Nidzica.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 3
Zasady Konkursu

 

1. Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

a) działać jako symbol,
b) zawierać znak graficzny oraz logotyp Gminy Nidzica który brzmi: „100 % Mazury”,
c) przy opracowywaniu projektu Uczestnicy zobowiązani są uwzględnić charakter Gminy Nidzica, tak by jednoznacznie kojarzył się z Gminą Nidzica,
d) funkcjonować w wersji kolorowej i monochromatycznej,
e) być łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania.

2. Każdą zgłoszoną Pracę Konkursową należy wykonać na sztywnym podkładzie, rozmiar A4, minimalna gramatura papieru to 250g/m2 oraz w wersji elektronicznej – zapisanej na płycie CD, w formacie PDF 300 DPI, rozmiar A4, dopuszczalny jest także format wektorowy zamieniony na krzywe, zapisany w plikach AI, EPS.

3. Pracę Konkursową należy oznaczyć kodem w postaci nazwiska i pierwszej litery imienia autora (np: Nowak_J). Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru pracy, np. NowakJ01, NowakJ02. Numer musi być zgodny z podanym w zgłoszeniu. Kod należy umieścić na jej odwrocie w prawym górnym rogu. Wersję elektroniczną Pracy Konkursowej należy oznaczyć tym samym kodem z odpowiednim rozszerzeniem (.pdf, .ai, .eps). W przypadku, gdy uczestnik Konkursu zgłasza więcej niż jedną Pracę Konkursową, musi oznaczyć każdą z nich innym kodem.

4. Do każdej Pracy Konkursowej należy dołączyć Kartę Zgłoszenia umieszczoną w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym kodem, którym została oznaczona Praca Konkursowa. Do Pracy Konkursowej wykonanej zespołowo dołącza się Karty Zgłoszenia wszystkich autorów pracy. Karta Zgłoszenia zawiera dane osobowe autora Pracy Konkursowej, jego oświadczenie potwierdzające znajomość niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Kartę Zgłoszenia podpisuje autor Pracy Konkursowej. Praca Konkursowa nie może być podpisana ani oznaczona dodatkowo w żaden inny sposób niż podany w niniejszym paragrafie. Wzór Karty Zgłoszenia jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu i można pobrać go ze strony internetowej www.nidzica.pl oraz www.nok.nidzica.pl

5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie trzy Prace Konkursowe.

6. Prace Konkursowe wraz z kopertami zawierającymi Karty Zgłoszenia należy umieścić w zamkniętym opakowaniu z napisem „Konkurs na logo Gminy Nidzica” i doręczyć osobiście lub pocztą (listem poleconym) na adres: Nidzicki Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 1 13-100 Nidzica. Termin zgłaszania Prac Konkursowych mija 1 września 2014 roku o godzinie 15.00 (w przypadku przesyłek decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

7. Prace wysłane lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.

9. Koszty doręczenia i ewentualnego zwrotu Pracy Konkursowej pokrywa uczestnik Konkursu.

10. Zgłoszenie Pracy Konkursowej uważa się za wyrażenie zgody na udział w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Przystąpienie do Konkursu i podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania.

11. Po rozstrzygnięciu Konkursu Komisja Konkursowa dokonuje identyfikacji autora najlepszej Pracy Konkursowej na podstawie Karty Zgłoszenia. Autor najlepszej Pracy Konkursowej jest zwycięzcą Konkursu.

12. Zwycięzca Konkursu przed otrzymaniem nagrody i nie później niż do dnia 17 października 2014 zobowiązany będzie przekazać Organizatorowi projekt logo i logotypu w formacie wektorowym (pliki EPS, AI) oraz wzorzec identyfikacji wizualnej Pracy Konkursowej w wersji podstawowej, uwzględniający:

a) opis kolorystyki: skala Pantone, CMYK, RGB, RAL,
b) określenie pola ochronnego znaku,
c) dodatkową wersję znaku w kontrze,
d) budowę znaku na siatce modułowej,
e) opis typografii użytej w logotypie,
f) projekt wykorzystania logo na plakacie,

13. Za wykonanie prac, o których mowa w ust. 12, Zwycięzcy Konkursu nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie inne niż nagroda pieniężna, o której mowa w § 6 ust. 1.

14. Z dniem przystąpienia do Konkursu, Uczestnik zobowiązuje się, w przypadku wygranej, w drodze odrębnej Umowy, udzielić Organizatorowi nieodpłatnej , wyłącznej licencji na czas nieoznaczony, do korzystania z Pracy Konkursowej dostarczonej Organizatorowi wraz z prawem do nieograniczonego w czasie i wyłącznego korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na następujących polach eksploatacji:

a) wyłącznego używania i wykorzystania we wszelkiej działalności promocyjnej, marketingowej, reklamowej i organizacyjnej Gminy Nidzica,
b) utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami,
c) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu na nośnikach elektronicznych,
d) rozpowszechniania, także poprzez publiczne wyświetlenie, odtwarzanie, prezentowanie i udostępnianie,
e) nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
f) wprowadzania do obrotu, w tym poprzez wydawanie publikacji i produktów,
g) wprowadzania do pamięci komputera, sieci komputerowej (m. in. Internet) i sieci multimedialnej,
h) publicznego wystawiania,
i) najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.

15. Dodatkowo Uczestnik w przypadku wygranej zobowiązuje się w umowie, o której mowa w § 3 pkt. 14, upoważnić Organizatora do udzielania przez Organizatora dalszej licencji osobom trzecim do korzystania z Pracy Konkursowej.

16. Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanej przez siebie Pracy Konkursowej oraz że jego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

17. Prace Konkursowe naruszające prawa osób trzecich albo obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

18. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, uczestnik Konkursu, którego dotyczy powyższe roszczenie, zrekompensuje Organizatorowi jako wyłącznie odpowiedzialny, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko nim roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

§ 4
Rozstrzygnięcie Konkursu

1. W celu oceny złożonych Prac Konkursowych i wyłonienia zwycięzcy Konkursu organizatorzy powołają Komisje Konkursową.

2. Komisja Konkursowa dokona ostatecznego wyboru Zwycięzcy Konkursu.

3. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 19 września 2014 roku.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas wernisażu pokonkursowego, który odbędzie się 28 września w nidzickim zamku oraz zostaną podane na na stronie internetowej www.nidzica.pl oraz www.nok.nidzica.pl nie później niż do dnia 29 września 2014 roku.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o terminie i miejscu wręczenia nagrody telefonicznie, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 5
Kryteria Oceny

 

Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

a) wartości projektowe:
- oddanie charakteru Gminy Nidzica,
- oryginalność,
b) wartości marketingowe:
- łatwość rozpoznania i zapamiętywania,
c) wartości użytkowe:
- niezależność od nośnika oraz środka powielania oraz przekazu,
- łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach,
- funkcjonowanie w wersji barwnej i czarno-białej.

§ 6
Nagroda

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę pieniężną w wysokości 3000 PLN brutto.

2. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy Konkursu w czasie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Zwycięzcę projektu logo i logotypu w formacie wektorowym (pliki EPS, AI) oraz wzorca identyfikacji wizualnej Pracy Konkursowej o których mowa w §3 pkt.12.

3. Warunkiem odebrania nagrody jest zawarcie z Organizatorem Umowy o udzielenie nieodpłatnej, wyłącznej licencji do korzystania z utworu będącego przedmiotem Pracy oraz przekazanie Organizatorowi projektu logo i logotypu w formacie wektorowym (pliki EPS, AI) oraz wzorca identyfikacji wizualnej Pracy Konkursowej w wersji podstawowej zgodnie z § 3 pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia nagrodzonej pracy do wdrożenia.

5. Zwycięzca Konkursu nie może bez uprzedniej zgody Organizatora przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

6. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego Zwycięzcę Konkursu.

§ 7
Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym warunki i zasady prowadzenia Konkursu.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez przyznawania Nagrody.

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych skutkujących niemożliwością nawiązania kontaktu lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu przez 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa, a Organizator może wskazać innego Zwycięzcę Konkursu albo zakończyć Konkurs bez przyznania nagrody.

7. Organizator zapewnia, iż informacje o pracach nienagrodzonych oraz ich autorach nie będą podawane do publicznej wiadomości, a zgłoszone prace nie będą wykorzystane w żaden inny sposób przez Organizatora.

8. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa