Zamek w Nidzicy
(odzyskuje dawny blask)

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji prac remontowych na nidzickim zamku.
Państwa wrażliwość oraz szacunek dla historii regionu, pamięć o przeszłości dla naszej lepszej przyszłości oraz determinacja w działaniu procentują z każdym dniem remontu.
Moc podziękowań kierujemy również w stronę rzeszy turystów polskich i zagranicznych, odwiedzających nidzicką warownię w trakcie jej remontu, którzy pełni zrozumienia i dobrego słowa dla powyższej inicjatywy trzymają kciuki czekając na pomyślny koniec remontu wspólnego dobra, jakim zdecydowanie jest nasz stary, poczciwy zamek.

Opis sytuacyjny remontowanego obiektu
Zamek w Nidzicy wybudowany przez Zakon Szpitala Najświętszej Maryji Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie w XIV w.
Obiekt w czasie działań wojennych (szczególnie podczas I i II Wojny Swiatowej) częściowo spalony, częściowo zniszczony pociskami artylerii. Odbudowany w latach 1962 – 1967 i ponownie przywrócony do użytkowania na potrzeby kultury.
Od tego czasu w zamku mieści się, siedziba Nidzickiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Miejskiej, Muzeum Ziemi Nidzickiej oraz sale wystawiennicze – Galeria pod belką, sala relaks, hotel, restauracja.
W latach 1996 – 2001 część obiektu poddana została remontowi i modernizacji. Między innymi przebudowano część hotelową zamku, zaplecze kuchenne restauracji, pomieszczenia strychu nad salą rycerską zaadaptowano na salę wystawienniczą zwaną salą widokową. Wykonano również remont dachów (wymianę pokrycia dachowego z dachówki) wież zamkowych oraz dachu bryły głównej. Częściowemu remontowi (przełożeniu i wymianie pojedynczych dachówek) poddano również dach skrzydła nad bramą wjazdową (pomiędzy wieżami).
Zakres obecnego remontu wynika przede wszystkim z pilnej konieczności naprawy nieszczelnych dachów i wymiany uszkodzonego pokrycia z dachówek ceramicznych dachu bryły głównej budynku, zadaszeń dolnych i górnych krużganków skrzydeł bocznych oraz uszkodzeń drewnianej konstrukcji dachowej krużganków górnych i uszkodzeń konstrukcji zadaszenia nad krużgankami dolnymi.

Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1. Główne elementy budynku planowane do remontu:

a.Dachy krużganków dolnych i górnych w skrzydłach bocznych budynku (na całej powierzchni)
- wymiana pokrycia dachowego z dachówki holenderkii „mnich-mniszki” na dachówkę ceramiczną esówkę („holenderkę”) nie angobowaną, kolorze naturalnej czerwieni;
- wymiana łacenia i podłaci, wymiana deskowania dachu krużganków wyższych i uzupełnienia deskowania (częściowa wymiana) i wykonanie nowego pokrycia z papy asfaltowej;
- wymiana uszkodzonych elementów (lub naprawa uszkodzonych w mniejszym stopniu elementów) konstrukcja dachowej, wykonanie wzmocnień krokwi, wykonanie nadbitek krokwi i jętek konstrukcji dachowej krużganków wyższych;
- wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich (wymiana wszystkich obróbek z blachy stal. ocynk. na obróbki z blachy miedzianej), wykonanie dodatkowych rur spustowych, wymiana części rynien na rynny o większej średnicy;
- naprawa uszkodzeń konstrukcji krużgaków dolnych ( wymiana słupa, częściowo, płatwi i kleszczy w północno - wschodnim narożniku krużganków dolnych
- konserwacja i impregnacja konstrukcji drewnianej istniejącej.

b. Dach części zachodniej zamku (nad Salą Rycerską i nad Salą Widokową)
- od strony dziedzińca
- wymiana pokrycia dachowego połaci od strony dziedzińca;
- uzupełnienie łączenia i podłaci.;
- wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na obróbki z blachy miedzianej;

c. Instalacja odgromowa zamku (całość)
- wymiana istniejącej instalacji odgromowej na dachach krużganków górnych (wykonanie nowej instalacji odgromowej);

1.a) Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Zamek w Nidzicy (przedmiot niniejszego opracowania) jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków i znajdującym się pod ścisłą prawną ochroną Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie. Dlatego też w pełni zastosowanie mają przepisy i uwarunkowania wynikające z przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
Wykonywanie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów oraz podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany zabytku wpisanego do rejestru zabytków wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z przepisami art.36 ust.1 pkt.1, 10 i 11, art. 89 ust.2 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z §5 ust.1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Kultury z 09.062004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków).

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.a)Przygotowanie terenu budowy
Roboty budowlane wykonywane będą w czynnym i użytkowanym obiekcie.
Nie będzie możliwe wyłączenie z użytkowania obiektu na czas przeprowadzenia remontu, z wyjątkiem czasowego ograniczenia użytkowania (lub czasowego wyłączenia z użytkowania) pomieszczeń lub ich części będących aktualnie remontowanych. Również z tego względu nie jest możliwe urządzenie placu i terenu budowy na dziedzińcu zamku (z wyjątkiem urządzenia małego składu na bieżąco wykorzystywanych materiałów budowlanych i pochodzących z rozbiórki (dla maks.1-2 dni roboczych). Wykonywanie prac na wysokości i robót dachowych poprzedzone być musi wykonaniem zabezpieczeń (siatek ochronnych, daszków ochronnych) przed spadającymi przedmiotami, narzędziami i materiałami. Z uwagi na uwarunkowania obiektu (dojazd o znacznym nachyleniu, małe wymiary bramy wjazdowej na dziedziniec zamku) należy stosować lekki mechaniczny sprzęt transportowy dostosowany do istniejących warunków.

2.b) Wymagania zamawiającego w stosunku do architektury
Zamek jest obiektem zabytkowym.
Wykonywanie robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych, wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z przepisami art.36 ust.1 pkt.1, 10 i 11, art. 89 ust.2 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zgodnie z §5 ust.1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Kultury z 09.06.2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków).
Wykonawca robót winien dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi i doświadczonymi fachowcami, mającymi doświadczenie przy wykonywaniu robót w obiektach zabytkowych. W szczególności osoby prowadzące prace konserwatorskie i kierujące robotami budowlanymi muszą posiadać stosowne kwalifikacje, potwierdzone dokumentami zgodnie z §7 i §8 wyż. wym. rozporządzenia Ministra Kultury. Oprócz wymogu zatrudnienia wykonawców posiadających kwalifikacje również wymagany będzie stały nadzór konserwatorski, przez osoby zaakceptowane przez WKZ w Olsztynie.
Z uwagi na rangę i charakter obiektu należy stosować materiały o najwyższych parametrach jakościowych. Detal i wykończenie nawiązujące i harmonizujące z materiałami zastosowanymi w obiekcie oraz pozytywnie zaakceptowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stosować należy materiały tradycyjne.
Elementy wymieniane odtwarzane będą na wzór elementów istniejących. Dlatego też niezbędnym jest wykonanie dokumentacji architektonicznej i konserwatorskiej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontu.
W trakcie remontu należy dążyć do wyeliminowanie negatywnych skutków zastosowania rozwiązań współczesnych, powodujących dysharmonię obiektu i wykonanych podczas remontu i odbudowy zamku w 1962 roku (n.p. należy osłonić drewnem elementy żelbetowych słupów krużganków).

2.c) Wymagania zamawiającego w stosunku do konstrukcji
-Wymagania analogiczne, jak w punkcie -Elementy konstrukcji wymienianej drewnianej odtworzyć na wzór istniejących. W sposób szczególny należy sprawdzić stan techniczny elementów drewnianych, wykonać odgrzybienie i impregnację przeciwogniową i przeciw grzybom i owadom.

2.d) Wymagania zamawiającego w stosunku do instalacji
Instalacje wykonywać w taki sposób, tak aby ingerencja w zabytkową substancję obiektu była jak najmniejsza. Również ze względów architektonicznych i konserwatorskich należy dołożyć wszelkiej staranności w wykonanie instalacji tak, aby nie powodować dysharmonii z zabytkowym wystrojem wnętrz i wyglądem zewnętrznym budynku.

2.e) Wykończenie
Wszystkie elementy wykończeniowe budynku i wystroju wnętrz należy wykonywać ściśle według dokumentacji technicznej oraz wytycznych i zaleceń służb konserwatorskich.

2.f) Zagospodarowanie terenu Nie planuje się żadnej ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu.

 

 

 • photo46
 • photo19
 • photo28
 • photo5
 • photo21
 • photo6
 • photo9
 • photo15
 • photo36
 • photo20
 • photo31
 • photo44
 • photo41
 • photo3
 • photo30
 • photo48
 • photo11
 • photo27
 • photo42
 • photo35
 • photo50
 • photo10
 • photo13
 • photo23
 • photo39
 • photo40
 • photo37
 • photo47
 • photo26
 • photo43
 • photo4
 • photo45
 • photo14
 • photo16
 • photo8
 • photo34
 • photo12
 • photo17
 • photo22
 • photo24
 • photo18
 • photo38
 • photo33
 • photo29
 • photo49
 • photo
 • photo25
 • photo7
 • photo32
 • photo2